ผลิตภัณฑ์
ไม้กวาดทางการแพทย์
ไม้กวาดสุ่มตัวอย่างแบบใช้แล้วทิ้ง
Throat Swab Stick
ตัวอย่างปากมดลูก
ชุดเก็บดีเอ็นเอน้ำลาย
แปรงเซลล์วิทยาปากมดลูก
แปรงเซลล์วิทยาแบบใช้แล้วทิ้ง
เครื่องเย็บกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
เครื่องเย็บกระดาษผ่าตัดทิ้ง
เครื่องเย็บกระดาษริดสีดวงทวารแบบใช้แล้วทิ้ง
Trocars แบบส่องกล้องแบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงดึงตัวอย่างการส่องกล้อง